وقتی می گویی متاسفم به چشمان طرف مقابل نگاه كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  • معمای ریاضی کلاس نمونه  

    معمای ریاضی کلاس نمونه

    قرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، این است که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد.

    2245  
دی ان ان