در مورد مسائل مالی سعی كن خیلی واقع بین باشی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان