فكرنكن مردمی كه درحرفه خود بالاترین مقام را دارند همه چیز را می دانند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان