وقتی می گویی متاسفم به چشمان طرف مقابل نگاه كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان