آرام صحبت كن اما در فكر كردن سریع باش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان