وقتی در كاری شكست می خوری عذر و بهانه نیاور. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان