اولین كسی باش كه برای دفاع از حق به پا می خیزد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان