تا وقتی كه به كسی نگفته ای چه هدیه ای را بیش ازهرچیز دوست داری ، از دیگران توقع نداشته باش كه این را بدانند و هدیه مورد علاقه ات را به تو بدهند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

انتخابگر پوسته