برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. امام علی (ع)

دی ان ان