هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید. امام علی (ع)

دی ان ان