بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است امام علی (ع)

دی ان ان