بدترین دوست،‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی. امام علی (ع)

دی ان ان