اگر می خواهی در كسب و كار با كسی شریك شوی اطمینان حاصل كن كه شریكت حتما" پول كافی دارد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان