همیشه در خانه و اتومبیل یك جعبه كمك های اولیه كامل داشته باش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان