سخنی از بزرگان...

چند اصطلاح با فعل come

چند اصطلاح با فعل come
مدیر ارشد رایشمند

come into blossom                                          شکوفه دادنcome into contact                                           ملاقات کردنcome into flower                                             گل دادنcome into focus                                               مشخص شدنcome into a fortune                                        ثروتمند شدنcome into operation                                        به کار افتادنcome into power                                             به قدرت رسیدنcome into sight                                                اشکار شدنcome into leaf                                                 برگ دادنcome into money                                            به پول رسیدن

چاپ
1734 رتبه بندی این مطلب:
2.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x