از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان كه گواه است، داوری كند. امام علی (ع)

برای رسیدن به نور گاه باید از تاریکی گذشت...
SuperUser Account

برای رسیدن به نور گاه باید از تاریکی گذشت...

we enjoy warmth because we have been cold

we appreciate light 

because we have been in darkness 

by the same token 

we can experience joy because we have known sadness 

ما از گرما لذت میبریم چون در سرما بوده ایم

قدر نور را میدانیم زیرا در تاریکی بوده ایم

به همین وصف ما شادیم زیرا غم را میشناسیم
Print
84 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان