سخنی از بزرگان...

اعداد اصلی و ترتیبیOrdinal and Cardinal numbers

اعداد اصلی و ترتیبیOrdinal and Cardinal numbers
مدیر ارشد رایشمند

اعداد اصلی (Cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (Ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم و .... هستند. به غیر از چند استثنا برای ساختن عدد ترتیبی به آخر عدد th اضافه می‌‌‌‌كنیم. (در عدد یك از st  در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده می‌شود)
0th = zeroth or nought
1st = first
2nd = second
3rd = third
4th = fourth
5th = fifth
8th = eighth
9th = ninth
10th = tenth
12th = twelfth
20th = twentieth
21st = twenty-first
25th = twenty-fifth
32nd = thirty-second
30th = thirtieth
40th = fortieth
50th = fiftieth
58th = fifty-eighth
60th = sixtieth
64th = sixty-fourth
70th = seventieth
79th = seventy-ninth
80th = eightieth
83rd = eighty-third
90th= ninetieth
99th = ninety-ninth
پس به طور كلی عدد هر چه باشد آن را می خوانیم و  به آخرین عدد st, nd, rd  یا th اضافه می‌كنیم.
 
 
1st = first
2nd = second
3rd =  third
4th = fourth
5th = fifth
8th = eighth
9th = ninth
طرز گفتن روز ، ماه و سال
مرسوم‌ترین روش برای گفتن سال، گفتن اعداد به صورت دو تایی است. یعنی به سال 1920 گفته می‌شود:
 nineteen-twenty
1BC=  one BC سال یك قبل از میلاد
235 =  Two thirty-five
999 = Nine ninety-nine
1000 = One thousand
1225 = Twelve twenty-five
1900 = Nineteen hundred
1901 = Nineteen oh-one
1919 = Nineteen nineteen
1999 = Nineteen ninety-nine
2000 = Two thousand or Twenty hundred
2001 = Two thousand (and) one or Twenty oh-one
2009 = Two thousand (and) nine or Twenty oh-nine
2010 = Twenty-ten or Two thousand (and) ten
2025 = Twenty twenty-five
2099 = Twenty ninety-nine
2100 = Twenty-one hundred
2101 = Twenty-one-oh-one or Two thousand, one hundred (and) one
بیان روز و ماه
هرچند از روشهای مختلفی برای بیان تقویم استفاده می‌شود اما می‌توان معمولترین آنها را به این ترتیب ذكر كرد:
1. درانگلیسی بریتانیایی معمولاً روز قبل از ماه می‌آید و روز به صورت ترتیبی بیان می‌شود:
 
The 1st of October 1984
The first of January 2005
The 25th of January 2005
- گاهی the  و of حذف می‌شوند:
25th January 2005
- ممكن است ترتیبی بودن (th) هم حذف شود:
 25 January 2005
2. در انگلیسی آمریكایی معمولاً روز بعد از ماه می‌آید:
September 4, 1990 (read "September four(th), nineteen ninety")
June 10, 1969 (June ten(th), nineteen sixty-nine")
اعداد كسری و اعشاری
Fractions and decimals
ا. اعداد كسری
برای بیان اعداد كسری معمولاً صورت كسر را معمولی و مخرج كسر را ترتیبی می‌خوانیم:
1/16 =  one-sixteenth               1/10 or 0.1 = one-tenth             1/8 = one-eighth

2/10 or 0.2 = two-tenths           ¼ = one-quarter (British) or one-fourth (American)

3/10 or 0.3 = three-tenths         1/3 = one-third                       3/8 = three-eighths
 
4/10 or 0.4 = four-tenths           ½ = one half                          6/10 or 0.6 = six-tenths
 
 5/8 = five-eighths                    2/3 = two-thirds                     7/10 or 0.7 = seven-tenths  
¾ = three-quarters (British) or three-fourths (American)           15/16 = fifteen-sixteenths

 گاهی اوقات ممكن است از كلمه‌ی over  به معنای روی هم استفاده شود. مثلاً برای 8/2 گفته شود:

 eight over two  (بیشتر در انگلیسی بریتانیا)

2. اعداد اعشاری

در اعداد اعشاری معمولاً به جای ممیز از كلمه‌ی point استفاده می‌شود و به جای عدد صفر ازzero یا naught استفاده می‌شود و اعداد بعد از ممیز، یكی یكی خوانده می‌شوند. )ممكن است در گفتارهای غیر رسمی به جای صفر o گفته شود)

0 .002 = "point zero zero two", "point o o two", "nought point zero zero two", etc.

0.5 = naught point five or point five (US: zero point five)

3.375 = three point three seven five

99.3 = ninety- nine point three

13.75 = thirteen point seven five

3.1416 = three point one four one six

 
پرینت
1996 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و محتوای شما را جمع‌آوری می‌کند تا بتوانیم نظرات درج شده در وب‌سایت را پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر خط‌مشی رازداری و شرایط استفاده< /a> که در آن اطلاعات بیشتری در مورد مکان، چگونگی و چرایی ذخیره داده های شما دریافت خواهید کرد.
افزودن نظر

ارتباط با نویسنده

x