دو كاررا بعد از تاریك شدن هوا انجام نده: شستن اتومبیل ووجین كردن باغچه. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

اشتباهات رایج (بگید نگید) در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج (بگید نگید) در زبان انگلیسی
SuperUser Account

COMMON MISTAKES

❎ Wrong : I have visited Niagara Falls last weekend.
✅ Right : I visited Niagara Falls last weekend.
❎ Wrong : The woman which works here is from Japan.
✅ Right : The woman who works here is from Japan.
❎ Wrong : She’s married with a dentist.
✅ Right : She’s married to a dentist.
❎ Wrong : She was boring in the class.
✅ Right : She was bored in the class.
❎ Wrong : I must to call him immediately.
✅ Right : I must call him immediately.
❎ Wrong : Every students like the teacher.
✅ Right : Every student likes the teacher.
❎ Wrong : Although it was raining, but we had the picnic.
✅ Right : Although it was raining, we had the picnic.
❎ Wrong : I enjoyed from the movie.
✅ Right : I enjoyed the movie.
❎ Wrong : I look forward to meet you.
✅ Right : I look forward to meeting you.
❎ Wrong : I like very much ice cream.
✅ Right : I like ice cream very much.
❎ Wrong : She can to drive.
✅ Right : She can drive.
❎ Wrong : Where I can find a bank?
✅ Right : Where can I find a bank?
❎ Wrong : I live in United States.
✅ Right : I live in the United States.
❎ Wrong : When I will arrive, I will call you.
✅ Right : When I arrive, I will call you.
❎ Wrong : I’ve been here since three months.
✅ Right : I’ve been here for three months
❎ Wrong : My boyfriend has got a new work.
✅ Right : My boyfriend has got a new job. (or just "has a new job")
❎ Wrong : She doesn’t listen me.
✅ Right : She doesn’t listen to me.
❎ Wrong : You speak English good.
✅ Right : You speak English well.
❎ Wrong : The police is coming.
✅ Right : The police are coming.
❎ Wrong : The house isn’t enough big.
✅ Right : The house isn’t big enough.
❎ Wrong : You should not to smoke.
✅ Right : You should not smoke.
❎ Wrong : Do you like a glass of wine?
✅ Right : Would you like a glass of wine?
❎ Wrong : There is seven girls in the class.
✅ Right : There are seven girls in the class.
❎ Wrong : I didn’t meet nobody.
✅ Right : I didn’t meet anybody.
❎ Wrong : My flight departs in 5:00 am.
✅ Right : My flight departs at 5:00 am.
Print
450 رتبه بندی این مطلب:
4/4

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان