در تربیت خویش تو را بس كه از آنچه بر دیگران نمی پسندی دوری كنی. امام علی (ع)

دی ان ان