قلب، كتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.) امام علی (ع)

دی ان ان