هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت كنید امام علی (ع)

دی ان ان