سخت ترین گناهان، گناهی است كه گناهكار آن را سبك شمارد امام علی (ع)

دی ان ان