وقتی عازم سفرهستی حتما" باك ماشینت را پر كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان