افكار محرمانه ات را مخفی نگهدار. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان