كاری را كه باید انجام دهی با شادی و نشاط انجام بده . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان