دیدگاههای خود را مورد بررسی و تجدید نظر قرار بده . این تنها چیزی است كه مردم به آن توجه دارند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان