فراموش نكن كه همیشه درهای اتومبیلت را قفل كنی . اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان