یادت باشد فردی كه در مسائل مالی ساده لوح باشد درموارد دیگرهم همینطوراست. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان