وقتی از ته دل خوشحالی، بگذار چهره ات این شادمانی را نشان دهد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان