اگر می خواهی كسی را نصیحت كنی، اول خودت به آن عمل كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان