بسا سخن كه از حملة مسلحانه كارگر تر است امام علی (ع)

دی ان ان