انعطاف پذیر وگشاده رو باش ، شاید اولین فردی كه با او رو به رو شوی بهترین دوستت باشد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان