برای هر كسی در مال او دو شریك است: وارث، و حوادث. امام علی (ع)

دی ان ان