سخت ترین گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد امام علی (ع)

دی ان ان