وقتی به محل جدیدی نقل مكان می كنی خودت رابه همسایه ها معرفی كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان