از فرصت هایی كه برایت پیش می آیند به خوبی استفاده كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

12
دی ان ان