وقتی جنس گرانی را خریداری می كنی در مورد نحوه پس گرفتن جنس و تعویض آن سئوال كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان