ثروت و موفقیت را یكسان تلقی نكن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان