لطفا توجه نمایید! تمام کتاب های موجود در رایشمند به همراه لینک مستقیم برای دانلود می باشند. ولیکن جهت مشاهده لیست دانلود فایل ها حتما باید به عنوان یک عضو وارد حساب کاربری خود شوید. اگر هنوز عضو نیستید در کمتر از یک دقیقه عضو شده و از بیش از 3000 کتاب تخصصی ریاضی به همراه لینک دانلود مستقیم از رایشمند بهره مند شوید
پایداری G-قاب های پیوسته
مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

پایداری G-قاب های پیوسته

Stability of Continuous G-Frame

پایان نامه ای که پیش رو دارید پایان نامه آقای جواد صدقی مقدم برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ریاضی گرایش آنالیز تابعی از دوره روزانه دانشگاه ارومیه می باشد.

شما هم می توانید پایان نامه های خود را برای استفاده نسل بعدی برای رایشمند ارسال نمایید و موجبات گسترش این عمل پسندیده را فراهم آورید. 

عنوان پایان نامه پایداری G- قاب های پیوسته است که مباحث قاب و G-قاب بصورت کامل در آن موجود می باشد. 

سیستم حروف چینی پایان نامه زی پرشین (XePersian) می باشد. 

آقای صدقی مقدم با توجه به استخراج مقاله و ارسال به مجلات ISI در این پایان نامه نمره بسیار خوب 19.5 را دریافت کرده اند. 

چکیده

ﺳﺎﻧﮓ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ از ﻗﺎب ﻫﺎ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﺎب
ﻫﺎ،از ﻗﺒﯿﻞ، ﺷﺒﻪ ﭘﺮدازش ﮔﺮﻫﺎی ﮐﺮاﻧﺪار و ﻗﺎب زﯾﺮﻓﻀﺎﻫﺎی ﻫﺴﺖ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان g-ﻗﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده. ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻈﺮﯾﻪ g-ﻗﺎب ﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻫﯿﻠﺒﺮت ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد ﮐﻪ ﻗﺎب ﻫﺎ و g-ﻗﺎب ﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ.

پیشگفتار

ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﺳﺎل١٩۵٢ ﺗﻮﺳﻂ داﻓﯿﻦ١ و ﺷﺎﯾﻔﺮ در مقاله [13] برای مطالعه سری های فوریه ﻏﯿﺮﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ، و دوﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ داﺑﭽﯿﺰ، مییر و گراسمن در سال 1986 در مقاله [10] ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ. ﻗﺎبﻫﺎ در ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﺧﯿﺮا ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﻗﺎب ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻣﺼﻮر ﮐﺮاندار ، ﻗﺎبﻫﺎی زﯾﺮﻓﻀﺎﻫﺎ ، ﺷﺒﻪ ﻗﺎبﻫﺎ، ﻗﺎبﻫﺎی ﻣﺎﯾﻞ و ﻗﺎبﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و... اﺷﺎره ﮐﺮد.
وﻧﭽﺎﻧﮓ ﺳﺎن۶ در ﻣﻘﺎﻟﻪ [٣١] ﺗﻮﺳﻌﻪ ای از ﻗﺎب را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎب اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاص ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮوی ﻣﻘﺎﻟﻪ [٢۶] ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ H ، U و V ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻫﯿﻠﺒﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ و \(\{V_j:j\in J\}\) یک دنباله از زیرفضاهای V اﺳﺖ. و J زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از Z ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و (B(U, Vj ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﮐﺮاﻧﺪار از U ﺑﻪ
Vj ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ ١ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺗﺎﺑﻌﯽ وﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ آورده ﺷﺪه ودر ﻓﺼﻞ ٢ ﭘﺎﯾﻪ وﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺮداری ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ وﻗﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪی از ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺴﻄﯽ آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
g-ﻗﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻗﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ٣ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ودر ﻓﺼﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﭘﺎﯾﺪاری آن را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

  • جزئیات
  • دریافت فایل
  • گالری
  • تماس
  • نظرات
نوعپایان نامه
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشآنالیز ریاضی
زبانفارسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهجواد صدقی مقدم
سال انتشار1391
نوع فایل
  • Pdf
صفحه 96
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

17 نظر در مطلب "پایداری G-قاب های پیوسته" ثبت شده است

3
0

سید علی موسوی

خیلی عالی بود اگر میشه مرجع 7 را برام ایمیل کنید خیلی ممنون

O. Christensen, An introduction to frames and Riesz bases, Birkh¨auser, Boston 2003.


0
0

مدیر ارشد سایت

من با آقای دکتر صدقی مقدم هماهنگی های لازم رو انجام میدم و اطلاع میدم


1
0

javad

http://bookzz.org/dl/2296082/a56420

این لینک دانلوده بازم اگه کتاب یا مقاله تو زمینه فریم خواستین در خدمتم


0
0

ali

سلام کجاست اگه میشه آدرس اش را بدین یا برام ایمیل کنید آدرسی که دادین بز نمی شه باتشکر


0
0

mahdi

سلام آقای مقدم اگر در مورد جمع قاب ها در فضای هیلبرت کتاب یا مقاله ای دارید برام بفرستید خواهشاً جواب ایمیل ها را بدهید


0
0

سید علی مو سوی

قضیه های اثبات شده در پایان نامه تان از کجا استفاده کرده اید رفرنس های استفاده شده را برام بفرستید


0
0

مدیر ارشد سایت

رفرنس ها که انتهای مقاله هست.

آیا فایل اونا مدنظر شماست؟


0
0

javad

اقا بیشتر از همین او کریستنس بوده مراجع دیگه هم میخوایین عنوانشو بگین تا لینکشو بدم


0
0

علی

سلام قضیه های مربوط به قاب ها از کدام رفرنس ها استفاده کردید اگر میشه رفرنس هایی که زیاد استفاده کردید برام ایمیل کنید .موضوع پایان نامه ام جمع هایی از قاب ها در فضای هیلبرت می باشد با تشکر


0
0

ali

سلام قضیه هایی که در فصل دومربوط به جمع قاب ها اثبات کردین در آن کتاب نبوداگ میشه آدرس آن کتاب را برام بفرستید . باتشکر


0
0

ali

چراجواب ایمیل ها نمی دهید


0
1

مشهد

[جوادجان اثبات قضیه های فصل دو را از کدام مرجع استفاده کردید .اگر میشه آن مرجع را برام بفرستید .


0
1

hamid

سلام قضیه های آخر مربوط به بخش عملگر های قاب (17.4.2)و(18.4.2) از کدام مرجع استفاده کرده ایداگرآن مرجع را دارید لطفاً برام ایمیل کنید . با تشکر


0
1

جواد

آقایون بیشتر از همون کتاب او کرستینه که لینک دانلودشو گذاشتم


0
0

رضا

سلام برای دریفت پایان نامه آقای فرهاد فولادی - جمع قاب های فضای هیلبرت و بسط آن ها به قاب های تنگ -دانشگاه محقق اردبیلی -چکار باید بکنم - اگر شما دارید برام به آدرس ایمیل ام بفرستید


0
0

خانم مهرابی

سلام. خواهش میکنم مرجع11 را برام بفرستید.


0
0

زهرا

سلام دانلود نشد من مطلب میخوام درمورد قاب دوگات قاب اگه دارید برام بفرستید

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
مطلب قبلی جانشانی گروه های لی مختلط نیمه ساده و اجزای کوهومولوژی از ماژول ها
مطلب بعدی مباحثی از مدول ها و حلقه ها
چاپ
2672 رتبه بندی این مطلب:
4/8