در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

ریاضی یک اول دبیرستان (دهم متوسطه)

تاریخ آزمون: 92/2/22 تعداد سوالات: 17

1- مقدار عبارت زیر را ساده کنید و بدون قدرمطلق بنویسید. (1 نمره)

\(|2-3(1-2)|\)

2- حاصل عبارت زیر را بدست آورید. (1 نمره)

\(3\sqrt8 -5\sqrt18 +7\sqrt2\)

3- حاصل عبارت زیر را بدست آورید. (1 نمره)

\(2a({-1\over 2}x^2yb)(-{3\over 5}axy^3bc)=\)

4- عبارت زیر را تجزیه کنید.  (1 نمره)

\(6x^2-11x+3\)

5- معادله زیر را حل کنید. (1 نمره)

\(-(x-2)-x(x+1)=(-x-2)(x+1)\)

6- نشان دهید نقاط \( A = \begin{bmatrix} 1\\ 1 \end{bmatrix}\)، \( B = \begin{bmatrix} -1\\ -3 \end{bmatrix}\) و \( C = \begin{bmatrix} -1\\ 1 \end{bmatrix}\) رئوس یک مثلث قائم الزاویه می باشند. (1/25 نمره)

7- خط \(3x-2y=6\) محورهای مختصات را نقاط A و B قطع می کند مساحت مثلث OAB را بدست آورید. (1/25 نمره)

8- معادله خطی را بنویسید که از محل تلاقی دو خط \(2x+2y=6 , x=7y-3=0\)  می گذرد و با پاره خط \(4x+y=5\) موازی است. (1 نمره)

9- مقدار عددی عبارت زیر را بدست آورید. (1 نمره)

\(2\cos^245+2\tan^30-3\sin^260=\)

10- درستی تساوی زیر را ثابت کنید. (1 نمره)

\(\cos^2\theta+\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1\)

11- در مثلث قائم الزاویه ABC، زاویه A قائمه است، اگر a=10 و \(\hat B=30\) اندازه ضلع c را بدست آورید. (1 نمره)

12- حاصل عبارت زیر را بدست آورید. (1 نمره)

\(\frac{x^2+4x+3}{x^2-2x}\times\frac{x^2-5x+6}{x^2-9}\)

13- تقسم زیر را انجام دهید. (1/5 نمره)

 \(\frac{y^3-y^2-y+1}{-y+1}\)

14- معادله زیر را به روش مربع کامل حل کنید. (1 نمره)

\(x^2-6x+5=0\)

15- معادله زیر را به روش دلتا حل کنید. (1 نمره)

\(3x^2+2x-1=0\)

16- مقدار m را طوری تعیین کنید که معادله زیر دارای ریشه مضاعف باشد. (1 نمره)

\(mx ^2+(2m-1)< x(x-5)+8\)

17- نامعادلات زیر را حل کنید. (2 نمره)

الف) \({x+2 \over 3}+x+4>{3x-1 \over x}\)

ب) \((x+3)(x-4)< x(x-5)+8\)

مطلب قبلی ریاضی یک
مطلب بعدی درس آموزش ریاضی 1
چاپ
3364 رتبه بندی این مطلب:
4/0

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر