در این صفحه گروه نمونه سوال را ملاحظه می نمایید. برای مشاهده کلیه مطالب سایت اعم از آموزش ریاضی، اخبار ریاضی، نمونه سوال ریاضی، فرمول های ریاضی، مشاهیر و دانشمندان، رشته های تحصیلی و مطالب دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید

در صفحه جزئیات مطلب که با کلیک روی لینک زیر راهی آن می شوید می توانید از گروه بندی که در سمت چپ وجود دارد برای دسترسی به کلیه مطالب سایت استفاده کنید

تمام مطالب

جدیدترین نمونه سوالات

RSS

نمونه سوال

مدیر ارشد سایت

درس آموزش ریاضی 1

نمونه سوال کارشناسی پیام نور

1- روش های زبانی به چند دسته تقسیم می شوند

الف. 2          ب. 3                ج. 4              د. 5

2- کدام روش مناسب درک و فهم دانش آموزان دبستانی نیست؟

الف.روش استدلاتی           ب.روش زبانی           ج.روش قاعده گویی          د. روش کشفی

3- جمله "بهترین راه فهمیدن عمل کردن است" از کیست؟

الف.سقراط           ب. بقراط           ج.کانت          د. کانتور

4- کتاب منطقی شناخت شناسی از کیست؟

الف.پاپوس           ب.بولتسانو           ج.آپولونیوس          د. دکارت

5- کدام گزینه درست است؟

الف. پاسخ دادن به پرسش که فهمیده نشده باشد، یکی از اهداف حل مسئله است

ب. پاسخ دادن به پرسشی که فهمیده نشده باشد، کاری ابلهانه است

ج. پاسخ دادن به پرسشی که فهمیده نشده باشد، نیاز نیست.

د. تنها فهمیدن مسئله کافی است.

6- استدلال راهیابانه غالبا بر پایه ی: 

الف.استقرا بنا می شود           ب.تمثیل بنا می شود           ج.الف و ب صحیح است          د. هیچکدام

7-تعریف "زیرکی و دانایی دست یافتن از راه حدس به یک ارتباط اساسی در زمانی بی اندازه کوچک و غیرقابل ملاحظه است" از کیست؟

الف.افلاطون           ب.ارسطو           ج.سقراط          د. کانت

8- کدام گزینه صحیح است؟

الف. در برهان غیرمستقیم راست بودن یک ادعا از طریق اثبات درستی فرض متقابل آن صورت می گیرد

ب. در برهان خلف راست بودن یک ادعا از طریق اثبات درستی فرض متقابل آن صورت می گیرد.

ج. در برهان خلف باطل بودن یک فرض با استخراج امری آشکارا محال از فرض صحیح بودن آن به اثبات می رسد.

د. در برهان غیرمستقیم باطل بودن یک فرض با استخراج امری آشکارا محال از فرض حیح بودن آن به اثبات می رسد

9- فن راهیابی ساخته کدام یک از افراد زیر است؟

الف.اقلیدس- ارسطو- بقراط           ب.سقراط- اقلیدس- آپولونیوس           

ج.بقراط- آپولونیوس- ارسطایوس          د. اقلیدس- آپولونیوس- ارسطایوس

10- در ترکیب (سنتز) فرآیند را...

الف. معکوس می نامیم و آخرین نقطه ای را که در تحلیل به آن رسیده بودیم نقطه آغاز قرار می دهیم.

ب. فرض بر صحت آن می کنیم

ج. به روض استقرای قهقرایی عمل می کنیم

د. هیچکدام

11- آنالیز بر چند گونه است؟

الف.1           ب. 2           ج. 3          د. 4

12- کتاب قواعد و توجیه فکر از کیست؟

الف.پاپوس           ب.ارسطو          ج.کانتور          د. دکارت

13-فرآیند حل مسئله از طریق راهیابی نوین در مورد کدام یک از گزینه های زیر به کار می رود؟

الف.مسائل از نوع برهان خلف                      ب.مسائل از نوع استقرا 

ج.مسائل از نوع عملیات ذهنی و عقلی          د. مسائل از نوع استدلال

14- جمله "هیچ چیز مهم تر از دیدن سرچشمه های اختراع نیستکه، به اعتقاد من، از خود اختراعات جالب توجه تر است،" از کیست؟

الف.لایبنیتز           ب.دکارت           ج.کانتور          د. اقلیدس

15- در ریاضیات مقدماتی کدام مسائل مهم تر است؟

الف.مسائل ثابت کردنی           ب. مسائل یافتنی            ج.مسائل استقرا          د. هیچکدام

16- کدام یک از موارد زیر از اهداف آموزش ریاضی در دبیرستان نیست؟

الف.نقش ریاضیات در تربیت فکر                           ب. نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی

ج.نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه          د.پرورش نظم فکری و درست اندیشیدن

17- کدام یک از موارد زیر نقش ریاضیات در ارتقای سطح فرهنگی است؟

الف. آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات بعدی

ب. آشنایی مقدماتی با زیبا شناختن ریاضیات

ج. آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات

د. پرورش قوه تعمیم و تجرید

18- در کدام یک از روش های زیر معلم متکلم الوحده است؟

الف. روش فعال           ب. روش قاعده گویی           ج.روش زبانی          د. روش استدلاللی

19- فعالیت های ملموس، ویژه ی کدام یک از دوره های تحصیلی است

الف. دبستان           ب. دبیرستان           ج. دانشگاه          د. هیچکدام

20- در چه روشی استفاده از احساسات و ادراکات یادگیرنده (محصلین) برای رسیدن به درک مفاهیم و مطالب مورد تدریس نقش اساسی دارد؟

الف. روش زبانی           ب. روش فعال           ج. روش قاعده گویی          د. روش استدلالی


سوالات تشریحی

1. قواعد اکتشاف، قواعد تعلیم و قواعد سبک را به طور جداگانه شرح دهید

2. مسائل یافتنی و مسائل ثابت کردنی را به طور جداگانه شرح دهید.

3. هدف های آموزش ریاضیات در دوره آموزش ابتدایی را به طور کامل شرح دهید

4. اصول یادگیری (اصول آموزش) را به طور کامل شرح دهید.

5. روش تدریس حد به روش فعال را شرح دهید.

مطلب قبلی ریاضی یک اول دبیرستان (دهم متوسطه)
مطلب بعدی نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان
چاپ
3396 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر