گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 6: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

مرور برخی مفاهیم پایه ای ریاضی

مروری سریع بر بعضی مفاهیم پایه ای ریاضی
1) تفریق عکس جمع است :
الف) اگر a – b = c ، آن گاه c + b = a
ب) پس اگر 10-3 = 7 ، آن گاه 7+3=10
2) تقسیم عکس ضرب است.
الف) اگر a ÷ b = c ، آن گاه c × b = a
ب) پس اگر 45 ÷ 9 = 5 ، آن گاه 5 × 9 = 45
3) در جمع و ضرب اصل جا به جایی صادق است :
الف) a + b = b + a ، پس 8 + 3 = 3 + 8
ب) a × b = b × a ، پس 8 × 3 = 3 × 8
4) قرار دادن صفر در سمت چپ عدد یا سمت راست ارقام بعد از ممیز در عدد تغییری ایجاد نمی کند.
الف) پس 84 = 084 = 0084 = 84/0 = 84/00 و به همین ترتیب .
ب) همچنین ، 26/6 = 026/9 = 26/90 = 26/900 و به همین ترتیب .
ج ) اما دقت کنید که 84 با 804 ، 4/7 با 4/07 و 5/3 با 50/3 برابر نیست.
5) برای ضرب کردن عدد در 10 ، 100 و نظیر آن کافی است تعداد مناسبی صفر در سمت راست عدد قرار دهید یا ممیز را به اندازه ی مناسب به راست ببرید.
الف) پس 26 × 10 = 260 و 95 × 100 = 9500
ب) همچنین 8/17 × 10 = 81/7 و 3/14 × 100 = 314
6) برای تقسیم کردن عدد بر 10 ، 100 و نظیر آن کافی است ممیز را به اندازه ی مناسب به چپ ببرید.
الف) پس 34 ÷ 10 = 3/4 و 691/5 ÷ 100 = 6/915
7) هنگام تقسیم می توانید از صفرهای "سمت راست" دو عنصر تقسیم به تعداد مساوی حذف کنید :
الف) پس 600 ÷ 30 = 60 ÷ 3 و 8000 ÷ 200 = 80 ÷ 2

مطلب قبلی قسمت 5: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 7: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1952 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر