گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 47: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 40: جمع سریع 1 ، 2 ، 3 و جز آن

نقشه : این شگرد خصوصاً برای حل بعضی مسائل مالی و حسابرسی مفید است. برای جمع کردن n + ... + 3 + 2 + 1 عدد n را در ( 1 + n ) ضرب کنید و بعد حاصل را بر 2 تقسیم کنید. مثلاً برای جمع کردن اعداد 1 تا 8 به طریق 36 = 2 ÷ ( 9 × 8 ) محاسبه کنید. در این جا مثال های بیشتری آمده است. 

مثال ساده ی 1 : 7 + ... + 3 + 2 + 1
آن رابطه را به کار ببندید : ( جواب ) 28 = 2 ÷ ( 8 × 7 )

 

مثال ساده ی 2 : 10 + ... + 3 + 2 + 1
آن رابطه را به کار ببندید : ( جواب ) 55 = 2 ÷ ( 11 × 10 )
( آیا دقت کردید که با تقسیم کردن 10 بر 2 و سپس ضرب کردن حاصل ، یعنی 5 ، در 11 محاسبه ی فوق سریع تر انجام می گیرد ؟ ) 

مثال فکری 1 : 40 + ... + 3 + 2 + 1
آن رابطه را به کار ببندید : ( جواب ) 820 = 2 ÷ ( 41 × 40 )
( تذکر : در محاسبه ی فوق 40 را بر 2 تقسیم کنید و حاصل ، یعنی 20 را در 41 ضرب کنید.)


مثال فکری 2 : 100 + ... + 3 + 2 + 1
آن رابطه را به کار ببندید : ( جواب ) 5050 = 2 ÷ ( 101 × 100 )
( آیا ابتدا 100 را بر 2 تقسیم کردید و بعد « شگرد 101 » را به کار بردید ؟ )


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

برای دستیابی به گونه ای از این روش به شگفتی ریاضی شماره ی 7 نگاه کنید.

 

تمرین های ساده و فکری

فقط از فرمول استفاده کنید ، بدون شک به جواب می رسید.
تمرین های فکری:
1) = 50 + ... + 3 + 2 + 1
2) = 35 + ... + 3 + 2 + 1
3) = 77 + ... + 3 + 2 + 1
4) = 90 + ... + 3 + 2 + 1
5) = 52 + ... + 3 + 2 + 1
6) = 81 + ... + 3 + 2 + 1
7) = 70 + ... + 3 + 2 + 1
8) = 58 + ... + 3 + 2 + 1
9) = 94 + ... + 3 + 2 + 1
10) = 63 + ... + 3 + 2 + 1
تمرین های ساده:
1) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1
2) = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
3) = 8 + ... + 3 + 2 + 1
4) = 15 + ... + 3 + 2 + 1
5) = 12 + ... + 3 + 2 + 1
6) = 20 + ... + 3 + 2 + 1
7) = 17 + ... + 3 + 2 + 1
8) = 14 + ... + 3 + 2 + 1
9) = 25 + ... + 3 + 2 + 1
10) = 22 + ... + 3 + 2 + 1
11) = 18 + ... + 3 + 2 + 1
12) = 27 + ... + 3 + 2 + 1
13) = 21 + ... + 3 + 2 + 1
14) = 9 + ... + 3 + 2 + 1
15) = 30 + ... + 3 + 2 + 1
16) = 11 + ... + 3 + 2 + 1
مطلب قبلی قسمت 46: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 48: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1365 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر