گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 27: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 17: ضرب سریع در 9 ( یا 0/9 ، 90 ، 900 و جز آن )

نقشه : روز نهم را با شگردی که با عدد 9 سروکار دارد ، آغاز می کنیم. برای ضرب کردن عددی در 9 ابتدا آن را در 10 ضرب کنید. از این حاصل ضرب خود عدد را کم کنید تا جواب به دست آید. حتماً از ابتدا از صفرها و ممیزها صرف نظر کنید و در صورت لزوم ، برای تکمیل محاسبه ، صفر یا ممیز اضافه کنید. چند مثال می زنیم.

مثال ساده ی 1 : 9 × 14
قدم 1 ) ضرب کنید : 140 = 10 × 14
قدم 2 ) تفریق کنید : ( جواب ) 126 = 14 - 140


مثال ساده ی 2 : 9 × 26
قدم 1 ) ضرب کنید : 260 = 10 × 26
قدم 2 ) تفریق کنید : ( جواب ) 234 = 26 – 260 

مثال فکری 1 : 0/9 × 450
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و به " 9 × 45 " فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 450 = 10 × 45
قدم 3 ) تفریق کنید : ( تفاضل میانجی ) 405 = 45 – 450
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : به علت این که 0/9 کمتر از 1 است ، جواب باید کمتر از 450 باشد. بنابراین تفاضل میانجی یعنی 405 جواب است.

مثال فکری 2 : 900 × 7/5
قدم 1 ) ممیز و صفرها را نادیده بگیرید و به 9 × 75 فکر کنید.
قدم 2 ) ضرب کنید : 75 = 10 × 75
قدم 3 ) تفریق کنید : 675 = 75 – 750 ( تفاضل میانجی )
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمین سریع می توان فهمید که جواب بین 6000 و 7000 است.
قدم 5 ) جلو تفاضل میانجی صفری قرار دهید تا جواب ، یعنی 6750 ف به دست آید.


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

به کار بردن این شگرد از کاربرد بیشتر شگردها دشوارتر است زیرا باید تفریق ذهنی انجام دهید که به مراتب مشکل تر از جمع ذهنی است. اما با تمرین و با تکمیل کردن بخش تفریق سریع این کتاب در مقوله ضرب اعداد در 9 متبحّر می شوید.

تمرین های ساده و فکری

هنگام انجام دادن این تمرین ها باید تمرکز بیشتری داشته باشید.
تمرین های فکری:
1) = 9 × 7/8 2) = 90 × 89
3) = 0/9 × 270
4) = 900 × 0/29
5) = 3/8 × 90
6) = 95 × 9
7) = 0/47 × 900
8) = 690 × 0/09
9) = 90 × 360
10) = 900 × 0/58
تمرین های ساده:
1) = 9 × 13
2) = 9 × 24
3) = 9 × 35
4) = 9 × 17
5) = 12 × 9
6) = 25 × 9
7) = 55 × 9
8) = 15 × 9
9) = 9 × 28
10) = 9 × 67
11) = 9 × 34
12) = 9 × 16
13) = 56 × 9
14) = 18 × 9
15) = 19 × 9
16) = 23 × 9
مطلب قبلی قسمت 26: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 28: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1252 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر