گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 20: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 11: ضرب سریع اعداد یک یا دو رقمی در 99 ( یا 0/99 ، 9/9 ، 990 و جز آن )

نقشه : عدد نُه مرموزترین و جادویی ترین عدد است. این شگرد به نُه ها مربوط می شود. برای ضرب کردن عددی یک یا دو رقمی در 99 ، اول یکی از عدد کم کنید تا سمت چپ جواب به دست آید. بعد عدد را از 100 کم کنید تا قسمت سمت راست جواب را به دست آورید. ( راهنمایی : در شگرد 29 یاد می گیرید که عمل تفریق به کمک جمع سریعتر انجام می گیرد. مثلاً برای کم کردن 88 از 100 ، از خودتان بپرسید : " 88 با چه جمع شود تا 100 به دست آید ؟ " و جواب ، یعنی 12 ، را به دست آورید. ) وقتی مثال های بعدی را ببینید متوجه می شوید که این شگرد بسیار ساده تر از آن است که به نظر می آید.

مثال ساده ی 1 : 99 × 15
قدم 1 ) کم کنید : ( قسمت چپ جواب ) 14 = 1 - 15
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 85 = 15 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : جواب 1485 می شود.

مثال ساده ی 2 : 99 × 7
قدم 1 ) کم کنید : ( قسمت سمت چپ جواب ) 6 = 1 - 7
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 93 = 7 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : جواب 693 می شود.


مثال فکری 1 : 9/9 × 2/8
قدم 1 ) ممیزها را ندیده بگیرید و کم کنید : ( قسمت سمت چپ جواب ) 27 = 1 - 28
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 72 = 28 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : 2772 ( حاصل ضرب میانجی )
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : 9/9 تقریباً برابر 10 است ، بنابراین جواب 9/9 × 2/8 کمی کمتر از 28 است. در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 27/72 به دست آید.

 

مثال فکری 2 : 0/99 × 430
قدم1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و کم کنید : ( قسمت سمت چپ جواب ) 42 = 1 - 43
قدم 2 ) کم کنید : ( قسمت سمت راست جواب ) 57 = 43 - 100
قدم 3 ) ترکیب کنید : 4275 ( حاصل ضرب میانجی )
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : 0/99 تقریباً برابر 1 است ، پس جواب 0/99 × 430 کمی کمتر از 430 است. در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 425/7 ، را به دست آورید.

نکته ای برای محاسبه ی سریع :

شگرد 60 نشان می دهد که چگونه عددی را سریعاً بر 9 ، 99 و جز آن تقسیم کنیم.

تمرین های ساده و فکری

هنگام انجام دادن این تمرین ها فراموش نکنید که اول قسمت سمت چپ جواب را به دست آورید و بعد قسمت سمت راست آن را.
تمرین های فکری:
1) = 990 × 5/2
2) = 9/9 × 91
3) = 99 × 0/77
4) = 0/99 × 260
5) = 200 × 9/9
6) = 330 × 990
7) = 7/2 × 99
8) = 440 × 0/99
9) = 9/9 × 0/57
10) = 990 × 3
تمرین های ساده:
1) = 99 × 60
2) = 99 × 75
3) = 99 × 9
4) = 99 × 88
5) = 35 × 99
6) = 61 × 99
7) = 66 × 99
8) = 48 × 99
9) = 99 × 80
10) = 99 × 22
11) = 99 × 4
12) = 99 × 54
13) = 83 × 99
14) = 39 × 99
15) = 97 × 99
16) = 11 × 99

 

مطلب قبلی قسمت 19: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 21: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1092 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر