گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 19: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 10: تقسیم سریع بر 25 ( یا 0/25 ، 2/5 ، 250 و نظیر آن )

نقشه : شاید راه میان بُر این شگرد را حدس زده باید. برای تقسیم کردن عدد بر 25 ، آن عدد را در چهار ضرب کنید و صفرها یا ممیز لازم را اضافه کنید. در مثال های زیر می بینید که تقسیم کردن بر 25 حتی از ضرب کردن در 25 ساده تر است. 

مثال ساده ی 1 : 25 ÷ 700
قدم 1 ) صفرها را ندیده بگیرید و ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 28 = 4 × 7
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : 28 علاوه بر حاصل ضرب میانجی خود جواب هم هست ( برای توضیح بیشتر ، " نکته ای برای محاسبه ی سریع " را نگاه کنید).

مثال ساده ی 2 : 25 ÷ 210
قدم 1 ) صفر را ندیده بگیرید و ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 84 = 4 × 21
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب بین 8 و 9 است.
قدم 3 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 8/4 ، به دست آید.

مثال فکری 1 : 2/5 ÷ 450
قدم 1 ) صفر و ممیز را ندیده بگیرید و ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 180 = 4 × 45
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب بین 100 و 200 است. بنابراین ، حاصل ضرب میانجی ( 180 ) جواب مسئله است.

 

مثال فکری 2 : 250 ÷ 5200
قدم 1 ) صفرها را ندیده بگیرید و ضرب کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) : 208 = 4 × 52
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : از هر یک از مقسوم و مقسوم علیه اولیه صفری حذف کنید و برای 250 ÷ 5200 جوابی تخمینی به دست آورید. از قرار معلوم جواب در حدود 20 است.
قدم 3 ) در حاصل ضرب میانجی ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 20/8 ، به دست آید.

 

نکته هایی برای محاسبه ی سریع:

به خاطر بیاورید که در شگرد 3 توصیه شده است که برای ضرب کردن در 4 اول عدد را دو برابر کنید و بعد حاصل را دو برابر کنید. همچنین برای به دست آوردن جوابی تخمینی برای 25 ÷ 700 در مثال ساده ی 1 می توانید به عقب برگردید و فکر کنید : " 4 تا 25 تا 100 می شود و 7 تا 100 تا 700 می شود و 4 تا 7 تا 28 می شود. "

تمرین های ساده و فکری

هنگام حل کردن این تمرین ها می توانید شگردهای 3 و 10 را در هم ادغام کنید.
تمرین های فکری:
1) = 2/5 ÷ 350
2) = 25 ÷ 111
3) = 2/5 ÷ 2/3
4) = 25 ÷ 550
5) = 250 ÷ 1700
6) = 0/25 ÷ 4/2
7) = 25 ÷ 222
8) = 2/5 ÷ 820
9) = 25 ÷ 130
10) = 250 ÷ 3300
تمرین های ساده:
1) = 25 ÷ 80
2) = 25 ÷ 300
3) = 25 ÷ 180
4) = 25 ÷ 2/400
5) = 25 ÷ 320
6) = 25 ÷ 650
7) = 25 ÷ 1/200
8) = 25 ÷ 850
9) = 25 ÷ 95
10) = 25 ÷ 400
11) = 25 ÷ 9000
12) = 25 ÷ 1500
13) = 25 ÷ 500
14) = 25 ÷ 2200
15) = 25 ÷ 750
16) = 25 ÷ 270

 

مطلب قبلی قسمت 18: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 20: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1984 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر