گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 18: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 9: ضرب سریع در 25 ( یا 0/25 ، 2/5 ، 250 و جز آن )

نقشه : امروز با روش تقابلی دیگری آغاز می کنیم که فراوان به کار می آید. برای ضرب کردن عددی در 25 ، عدد را بر 4 تقسیم کنید و به حاصل آن صفرها یا ممیز لازم را اضافه کنید. در پی مثال هایی آمده است تا کاربرد این شگرد بسیار مفید روشن شود.

مثال ساده ی 1 : 25 × 28
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 7 = 4 ÷ 28
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : جواب 25 × 28 نمی تواند به کوچکی 7 یا 70 باشد.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت میانجی دو صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 700 ، به دست آید.

 

مثال ساده ی 2 : 25 × 76
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 19 = 4 ÷ 76
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : به نظر می رسد که جواب 25 × 76 نباید به اندازه ی 19 یا 190 کوچک باشد.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت میانجی دو صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 1900 ، به دست آید.


مثال فکری 1 : 250 × 36
قدم 1 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 9 = 4 ÷ 36
قدم 2 ) آ.م.ب را به کار گیرید : به نظر نمی رسد که جواب 250 × 36 به کوچکی 9 ، 90 و 900 باشد.
قدم 3 ) جلو خارج قسمت میانجی سه صفر قرار دهید تا جواب ، یعنی 9000 ، به دست آید. 


مثال فکری 2 : 2/5 × 420
قدم 1 ) صفر و ممیز را نادیده بگیرید و صورت مسئله را به " 25 × 42 " تبدیل کنید.
قدم 2 ) تقسیم کنید : ( خارج قسمت میانجی ) 10/5 = 4 ÷ 42
قدم 3 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب در حدود 1000 است.
قدم 4 ) از خارج قسمت میانجی ممیز را بردارید و جلو آن صفری قرار دهید تا جواب ، یعنی 1050 ، به دست آید.

 

نکته ای برای محاسبه ی سریع : به خاطر داشته باشید که قبلا پیشنهاد کردیم برای تقسیم بر 4 عدد را نصف کنید و بعد دوباره حاصل را نصف کنید.

 

تمرین های ساده و فکری

برای انجام دادن این تمرین ها می توانید شگردهای 4 و 9 را در هم ادغام کنید.
تمرین های فکری:
1) = 25 × 34
2) = 25 × 78
3) = 25 × 58
4) = 25 × 14
5) = 7/4 × 25
6) = 28 × 250
7) = 86 × 2/5
8) = 600 × 0/25
9) = 8/4 × 25
10) = 18 × 250
تمرین های ساده:
1) = 25 × 12
2) = 25 × 44
3) = 25 × 52
4) = 25 × 16
5) = 64 × 25
6) = 88 × 25
7) = 24 × 25
8) = 56 × 25
9) = 25 × 92
10) = 25 × 68
11) = 25 × 48
12) = 25 × 80
13) = 32 × 25
14) = 84 × 25
15) = 72 × 25
16) = 96 × 25
مطلب قبلی قسمت 17: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
مطلب بعدی قسمت 19: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
1302 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر