گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

قسمت 1: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

فهرست مطالب

این مطالب از  کتاب محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها نوشته ی: ادوارد اچ جولیوس گرفته شده است 

این آموزش شامل مباحث زیر خواهد بود

مقدمه
پیش آزمون
مروری سریع بر بعضی مفاهیم پایه ای ریاضی
نمادها ، اصطلاحات ، جدول ها
هفته 1 : ضرب و تقسیم I
روز 1
شگرد 1 : ضرب کردن در صفر و تقسیم کردن بر صفر
شگرد 2 : ضرب و تقسیم با اعداد ممیز دار
روز 2
شگرد 3 : ضرب سریع در 4
شگرد 4 : تقسیم سریع بر 4
روز 3
شگرد 5 : ضرب سریع در 5
شگرد 6 : تقسیم سریع بر 5
روز 4
شگرد 7 : مجذور کردن هر عددی که به 5 ختم می شود
شگرد 8 : ضرب سریع اعداد دو رقمی در 11
روز 5
شگرد 9 : ضرب سریع در 25
شگرد 10 : تقسیم سریع بر 25
روز 6
شگرد 11 : ضرب سریع اعداد یک یا دو رقمی در 99
شگرد 12 : ضرب سریع اعداد یک یا دو رقمی در 101
روز 7
شگرد 13 : ضرب سریع دو عدد که تفاضل آن ها 2 باشد
شگرد 14 : وارسی سریع ضرب و تقسیم
آزمون سریع هفته 1
هفته 2 ضرب و تقسیم II
روز 8
شگرد 15 : ضرب سریع در 125
شگرد 16 : تقسیم سریع بر 125
روز 9
شگرد 17 : ضرب سریع در 9
شگرد 18 : ضرب سریع در 12
روز 10
شگرد 19 : ضرب سریع در 15
شگرد 20 : ضرب سریع دو عدد دارای رابطه ای خاص
روز 11
شگرد 21 : ضرب سریع در 1/5 ، 2/5 ، 3/5 و جز آن
شگرد 22 : تقسیم سریع بر 1/5 ، 2/5 ، 3/5 و جز آن
روز 12
شگرد 23 : مجذور کردن سریع اعداد دو رقمی که با 5 شروع می شود
شگرد 24 : مجذور کردن سریع اعداد دو رقمی که به 1 ختم می شود
روز 13
شگرد 25 : ضرب سریع اعداد دو رقمی بدون آنکه ظاهراً کاری انجام شود
شگرد 26 : ضرب سریع دو عدد که تفاضل شان برابر 4 است
روز 14
شگرد 27 : ضرب سریع دو مرحله ای
شگرد 28 : ضرب سریع دو عدد که کمی بزرگتر از 100 هستند
آزمون سریع هفته 2
هفته 3 جمع و تفریق
روز 15
شگرد 29 : تفریق سریع به کمک جمع
شگرد 30 : تفریق سریع به کمک جمع - گونه ای دیگر
روز 16
شگرد 31 : تفریق سریع با تغییر دادن
شگرد 32 : جمع سریع با تغییر دادن
روز 17
شگرد 33 : جمع سریع با گروه بندی و عوض کردن ترتیب
شگرد 34 : جمع سریع بدون استفاده از رقم نقلی
روز 18
شگرد 35 : جمع سریع ستونی از اعداد - گونه اول
شگرد 36 : جمع سریع ستونی از اعداد - گونه دوم
روز 19
شگرد 37 : جمع سریع با روش " خط کشیدن "
شگرد 38 : جمع سریع ستون هایی از اعداد با تقسیم ستون به چند بخش
روز 20
شگرد 39 : جمع سریع چند عدد
شگرد 40 : جمع سریع 1 ، 2 ، 3 و جز آن
روز 21
شگرد 41 : تفریق سریع دو مرحله ای
شگرد 42 : وارسی سریع جمع و تفریق
آزمون سریع هفته 3
هفته 4
شگردهای تبدیل و تخمین
روز 22
شگرد 43 : ضرب سریع در 75
شگرد 44 : تقسیم سریع بر 75
روز 23
شگرد 45 : تقسیم سریع بر 8
شگرد 46 : تقسیم سریع بر 15
روز 24
شگرد 47 : ضرب تخمینی سریع در 33 یا 34
شگرد 48 : تقسیم تخمینی سریع بر 33 یا 34
روز 25
شگرد 49 : ضرب تخمینی سریع در 49 یا 51
شگرد 50 : تقسیم تخمینی سریع بر 49 یا 51
روز 26
شگرد 51 : ضرب تخمینی سریع در 66 یا 67
شگرد 52 : تقسیم تخمینی سریع بر 66 یا 67
روز 27
شگرد 53 : تقسیم تخمینی سریع بر 9
شگرد 54 : تقسیم تخمینی سریع بر 11
روز 28
شگرد 55 : تقسیم تخمینی سریع بر 14
شگرد 56 : تقسیم تخمینی سریع بر 17
آزمون سریع هفته 4
روزهای 29 و 30 : پایان باشکوه
روز 29
شگرد 57 : ضرب سریع با دسته بندی
شگرد 58 : ضرب سریع با افزودن
روز 30
شگرد 59 : ضرب سریع اعداد سه رقمی و بزرگتر در عدد 11
شگرد 60 : تقسیم سریع بر 9 ، 99 ، 999 و جز آن
تکرار پیش آزمون
امتحان نهایی
نتیجه
جوابها
خلاصه ی 60 شگرد محاسبه ی سریع برای مراجعه ی سریع
چند شگرد نمایشی و شگفتی ریاضی و جُنگ عددی برای سرگرم کردن شما در کتاب آمده است.

این سری های آموزشی با تلاش کاربر گرامی sajadhoosein در بخش ریاضی انجمن پی سی فروم تهیه گردیده است بدین وسیله از ایشان تقدیر و تشکر می کنیم

مطلب قبلی تعمیر و نگهداری هواپیما
مطلب بعدی قسمت 2: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها
چاپ
3616 رتبه بندی این مطلب:
3/6

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر