گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

نمونه سوال ریاضی 1

دهم متوسطه یا اول دبیرستان

1- چهار عدد گویا بین دو عدد 2/3 و 3/4 بیابید

2- حاصل عبارت زیر را بدون قدر مطلق بنویسید 

\(|{3(-7)(4) \over (-2)(-49)}|\)

3- عبارت زیر را به فارسی بنویسید

\(2+a^2>2a\)

4- برای عبارت زیر مثالی هندسی بیاورید

x(y+z)

5- اگر \(A=\{0,1,2,3\}\) و \(B=\{3,4,5\}\) باشد حاصل عبارت زیر را بدست آورید: 

\((A-B)\cup(B-A)\)

6- مجموعه زیر را با نوشتن عضوهایش مشخص نمایید

\(A=\{{x^2 \over 1+x^2}|x \in \mathbb Z, -2< x \le2 \}\)

7- مجموعه زیر را با نماد ریاضی بنویسید

\(A= \{2,4,8,16,...\}\)

8- حاصل عبارت زیر را به صورت عدد تواندار بنویسید

\(|{(4^6+4^6+4^6+4^6)\times 5^7 \over 20^4}|\)

9- نماد علمی عدد زیر را بنویسید

\(0.00048\times5200\times10^7\)

10- حاصل عبارت زیر را به صورت یک کسر بنویسید

\(2+{1 \over a}\)

11- حاصل عبارت زیر را بدست آورید

\((1/2xy^2)(-1/2x^2y)^2\)

12- اگر داشته باشید A=3+2xو B=x2-x+1 و C=x-2xحاصل عبارت زیر را بدست آورید

(A+B)-3C

13- حاصل عبارت زیر را به دست آورید: 

\(-5\sqrt18+3\sqrt8+3\sqrt50\)

14- حاصل عبارت های زیر را با استافده از اتحادها بدست آورید

\(a-(4x+5)(4x+3)\\ b- (1/2-x)(1/2+x)\\ c-(2x+1)^3\\ d-(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)\)

15- عبارت های زیر را تجزیه کنید

a - 4x2-x-3

b - x3-8x6

مطلب قبلی جبر مجرد
مطلب بعدی توپولوژی
چاپ
2699 رتبه بندی این مطلب:
/7

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر