توجه

شما می توانید آموزش ها، نمونه سوال ها، مقالات، حل المسایل، کتاب ها، زندگی نامه های مرتبط با ریاضی را برای رایشمند ارسال کنید تا به نام خودتان در سایت منتشر شود. برای ارسال مطالب باید عضوی از سایت باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ثبت نام از دکمه ثبت نام در بالای سایت استفاده کنید.
محمد علی موضوع: کارشناسی ارشد محاسبات نرم - ساختارهای جبر منطقی را در بخش ارسال رشته های تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
محمد علی موضوع: کارشناسی ارشد ریاضی مالی را در بخش ارسال رشته های تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
محمد علی موضوع: کارشناسی ارشد آموزش ریاضی را در بخش ارسال رشته های تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
محمد علی موضوع: کارشناسی ارشد ریاضی محض را در بخش ارسال رشته های تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
محمدعلی موضوع: کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی را در بخش ارسال رشته های تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
12345