مشاوره

مقاله

 چكيده 

اين مقاله به راه هاي ايجاد تحول در سيستم آموزشي مي پردازد.همچنين به نتايج استفاده از راهبردها و شيوه هاي متفاوت آموزشي در كشور هاي توسعه يافته اشاره مي كند و نيز به بررسي استفاده از راهبردها و شيوه هاي متفاوت آموزشي كه موجبات پيشرفت تحصيلي را با توجه به رويكرد سيستم آموزشي آن كشور فراهم مي كنند از جمله كارگاه آموزشي ، استفاده از گروه هاي كوچك و يادگيري مشاركتي مي پردازد ،و فوايد و ويژگي هاي هر يك را بيان مي كند. 

واژگان كليدي: عوامل- پيشرفت تحصيلي- يادگيري مشاركتي 

اختصاصی رایشمند

چرا ریاضیات یک مرحله مهم برای موفقیت کودکان می باشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

در ادامه زمان بندی ترمیک رشته ریاضیات و کاربردها مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفته. در این جداول دروس ارائه شده را به همراه تعداد واحدها می توانید ملاحظه نمایید.

برای معلمان ابتدایی

این ارسال از سری دانستنی های برای معلمان عزیز نگارش شده است

RSS
12345678

جستجو در مطالب مشاوره