مشاوره

این مقاله توسط آقای خسرو داوودی - مولف کتب ریاضی دوره راهنمایی نوشته شده است و توسط کاربر گرامی آقای جواد صدقی مقدم در صفحه همکاری با رایشمند برای ما ارسال شده است. بدین وسیله از ایشان تشکر نموده و 5 امیتاز مثبت در انجمن به ایشان تعلق می گیرد

RSS

جستجو در مطالب مشاوره